İSSN 3005-3137 
EISSN 3005-4982

Mahmud


Image
“Mahmud Kaşğarlı” Beynəlxalq elmi jurnalının II cild I nömrəsi dərc olunmuşdur.

“Mahmud Kaşğarlı” Beynəlxalq elmi jurnalının II cild I nömrəsi dərc olunmuşdur. Toplu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınmışdır. Topluda Azərbaycan, Türkiyə, Koreya, Özbəkstan, Qırğızstan, Ukrayna alimlərinin dilçilik, ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət, arxivşünaslıq, xalçaçılıq, memarlıq sahələri üzrə Jonqhee Lee; Chonq Jin Oh, Nizami Tağısoy, Rüstəm Rəsulov, Tinçtikbek Çorotegin, Yaroslav Pilipçuk, Baybolot Abıtov, Joldoşbek Bötöneyev, Mirvari İsmayılova, Elman Quliyev, Azamat Bakırov, Aydın Məmmədov, Ahmet Aytacın Türkoloji aspektdə elmi-tədqiqat işləri dərc olunmuşdur.

 1. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN TARİXİ KONTEKSTİNDƏ PROF. NİZAMİ XUDİYEVİN ROLU
 2. CONSEQUENCES POLİCY OF THE SOVİET GOVERNMENT “DİSSPOSSESSİON” DURİNG COLLECTİVİZATİON İN KYRGYZSTAN
 3. AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ UŞAQ FOLKLORUNDA FONETİK TRANSKRİPSİYANIN BƏDİİ ÜSLUBİ İMKANLARI
 4. TÜRK HALKLARININ EDEBİYAT ARAŞTIRMALARININ GELİŞİM TARİHİ
 5. TÜRK MƏNŞƏLİ TƏXƏLLÜSLƏR VƏ ŞƏRQİ SLAVYAN AD SİSTEMİNDƏ YERİ
 6. TÜRK FƏLSƏFİ DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN AZƏRBAYCAN QƏDİM YAZI MƏDƏNİYYƏTİNDƏ ƏKSİ
 7. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ КАЗАХСКОГО НАРОДА В ЭПИЧЕСКИХ ПОЛОТНАХ АБДИЖАМИЛА НУРПЕИСОВА
 8. “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”: MÜQƏDDİMƏ RİTUAL-FUNKSİONAL JANR KİMİ
 9. CÜMLƏ ÜZVÜ OLMAYAN VAHİD CÜMLƏ OLA BİLƏRMİ?!
 10. ПРОФЕССОР Ю ТАЙШАНЬ ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЯХ О ДРЕВНИХ КЫРГЫЗАХ, ОТРАЖЕННЫХ В ТРУДЕ «МY ТЯНЫЦЗЫ ЧУАНЬ»
 11. KOREYA VƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA DİL TƏDRİSİ VƏ MÜBADİLƏLƏRİN HAZIRKİ VƏZİYYƏTİ
 12. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ СИБИРСКИХ ТАТАР
 13. AZƏRBAYCAN_DİLİ: TARİXİ KÖKLƏRİ, İNKİŞAF YOLU
 14. CUHMURBAŞKANLIĞI OSMANLI ARŞİVİ’NDE İPEK KUMAŞ FABRİKALARINA AİT BAZI BELGELER
 15. AZƏRBAYCAN XALÇA NAXIŞLARINDA XALQIMIZIN ƏHALİ ARTIMI İLƏ BAĞLI TARİXİ DEMOQRAFİK BAXIŞLARI
 16. KIRGIZLARIN AYI KULTUNUN KALINTILARI
 17. ПЕРВЫЙ УЧЕНЫЙ КЫРГЫЗ - ВОСТОКОВЕД, КЫРГЫЗОВЕД, ЭТНОГЕНЕЗИСТ НАРОДОВ, ПОЛИТОГЕНЕЗИСТ ГОСУДАРСТВ И ПЕРЕВОДЧИК
 18. “İSTİKLAL MARŞI" ŞİİRİNİN MEHMET AKİF ERSOY YARATICILIĞINDA YERİ

 

Image
HEYDƏR ƏLİYEVİN DİL VƏ KÖKÜNDƏ TÜRKÇÜLÜK İDEOLOGİYASI DAYANAN AZƏRBAYCANÇILIQ SİYASƏTİ

© 2024 kashgarli.az Bütün hüquqlar qorunur